ខន្តីសេចក្តីអត់ធន   ខ្សែអាត់ទី១

Lim Loeum
Pall chamreon
Pring Chandy
Samnang Samnak
Sann Kimchharn

Comments

សេចក្តីអត់ធនជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញ ជាអាវុធដ៏ប្រសើរសម្រាប់ បុគ្គលដែលមាននូវសេចក្តីអត់ធនតែងរក្សាប្រយោជន៍ទាំងពីរ។

ក្នុងនេះមានការលើករឿងទីឃាវុកុមារមកសំដែងជាកាប្រៀបធៀបយ៉ាងពិរោះផងដែរ ។

 

 

ស្តាប់បន្ត