ការគិតជាវិជ្ជមាន   ខ្សែអាត់ទី៤

Kong Samoeun
Mr. Dong Sophoeurn
Pall chamreon
Pring Chandy
Sann Kimchharn

Comments

ការគិតខុសនាំឲ្យយើងបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាច្រើន តែការគិតត្រូឫការគិតក្នុងផ្លូវល្អតែងនាំមកនូវប្រយោជន៍ដ៏ច្រើន ។

ក្នុងនេះមានការលើករឿងមកសំដែងជាកាប្រៀបធៀបយ៉ាងពិរោះផងដែរ ។

 

ស្តាប់បន្ត