ការចេះយោគយល់អត់ឱន   ខ្សែអាត់ទី១

Comments

ការចេះយោគយល់អត់ឱនគុណធម៌មួយដែលយើងគួររក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងជីរិត ។

ក្នុងនេះមានការលើករឿងមកសំដែងជាកាប្រៀបធៀបយ៉ាងពិរោះផងដែរ ។

 

ស្តាប់បន្ត