ធ្វើខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឲ្យសប្បាយ   ខ្សែអាត់ទី១

Comments

ការចេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឲ្យសប្បាយ នាំឲ្យមិត្តភាពកាន់រឹងមាំទៅ តែសប្បាយក្នុងផ្លូវត្រូវ ។

ក្នុងនេះមានការលើករឿងមកសំដែងជាកាប្រៀបធៀបយ៉ាងពិរោះផងដែរ ។

 

 

ស្តាប់បន្ត