សុវណ្ណក្រម   ខ្សែអាត់ទី៤

Lim Loeum
Mr. Dong Sophoeurn
Pring Chandy
Sann Kimchharn
Ven. Penh Vibol

Comments

សុវណ្ណក្រមគឺច្បាប់មាសមានន័យថា ច្បាប់ដ៊ែលគប្បីប្រព្រឹត្តមិនថានៅក្នុងសម័យណាឫក្នុងប្រទេសណានោះទេ ។

ក្នុងនេះមានការលើករឿងមកសំដែងជាកាប្រៀបធៀបយ៉ាងពិរោះផងដែរ ។

 

ស្តាប់បន្ត