ត្រៃកូដធម៌ទី១សច្ចៈ   ខ្សែអាត់ទី២

លោកតា បណ្ឌិត កុល ផេង
Lim Loeum
Pring Chandy
Samnang Samnak
Sann Kimchharn

Comments

ធម៌ដែលជាកំពូល៣ឈ្មោះថាត្រៃកូដធម៌មានសច្ច ខន្តី និងកញ្ញូ ។

សច្ចជាគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរ ក្នុងនេះមានការសំដែងរឿងក្រួចបរមពោធិសត្វដោយលោកតាបណ្ឌិ។

 

ស្តាប់បន្ត