ត្រៃកូដធម៌ទី១សច្ចៈ   ខ្សែអាត់ទី២

Comments

សច្ចជាគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរដែលយើងគួរតែរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងជីវិត ។

ក្នុងនេះមានការសំដែងរឿងក្រួចបរមពោធិសត្វដោយលោកគ្រូលឹម លឿម បន្តអំពីលោកតាបណ្ឌិត។

 

ស្តាប់បន្ត