ការកំណត់កូលដៅ   ខ្សែអាត់ទី១

Lim Loeum
Pring Chandy
Samnang Samnak
Sann Kimchharn
Ven. Kou Sopheap

Comments

ការកំណត់កូលដៅជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ ដែលមិនអាចខ្វះបាន ។

ក្នុងនេះមានការលើករឿងមកសំដែងជាកាប្រៀបធៀបយ៉ាងពិរោះផងដែរ ។

 

ស្តាប់បន្ត